В подкрепа на

Качествено образование

Kачественото образование e в основата на всички прогресивни процеси в Европа.

Като докладчик в Европейския парламент по Новата програма за уменията Ева Майдел работи за това да бъдат създадени политики за целия съюз, които да помогнат на новото поколение да развива своя потенциал.

Учим се да програмираме по време на събитието EUDojo в Европарламента

Новите умения

През 2016 г. Европейската комисия изготвя своята Нова програма за уменията, която е ключова за развитието на качественото образование. Ева Майдел е докладчик в Европейския парламент по свързаното законодателство. Тя работи за това да бъдат създадени политики за целия съюз, които да помогнат на новото поколение да развива своя потенциал. Новата програма за уменията е изключително важна. В цяла Европа се наблюдава разминаване между това, което образованието предлага на учениците, и това, което бизнесът търси у тях.

Неслучайно изследвания показват, че всеки втори работодател в България среща затруднения да намери квалифицирани служители. Нещо повече: 20% от младите хора в страната нито учат, нито работят. Освен това динамичната икономика ще изисква от днешните първокласници в цяла Европа умения, за които най-вероятно дори не подозираме. За да се възползват в пълна степен от възможностите на новото време, те трябва да притежават нови, гъвкави умения. Те трябва да сa наясно с технологичните процеси, както и да разбират бизнес възможностите, предоставяни от технологиите.

В тази връзка много държави в Европа, включително и България, променят своите образователни системи. Все пак те трябва да отговорят на изискванията не само на настоящето, но и на бъдещето. Но такива съществени реформи изискват политическа воля и силна обществена подкрепа – от съвместното им изготвяне до ефективното им прилагане с участието на всички заинтересовани страни.

Образование България 2030

За да насърчи участието на всички заинтерсовани страни в процесите на образователна реформа, в началото на 2015 г. с група съмишленици Ева Майдел основa сдружение Образование България 2030. Застъпническо обединение на граждански, бизнес и публичен сектор, с мисия повишаване качеството на образованието в страната до 2030 г., днес сдружението е сред най-разпознаваемите образователни неправителствени организации в страната.

Образование България 2030 работи активно по постигането на измерими цели чрез своя ежегоден мониторинг на напредъка по ключови индикатори, информиране на обществеността за предизвикателства и възможни решения и превръщането им в образователни политики чрез застъпничество. Сдружението няма еквивалент в Европа и може да послужи за пример за конструктивен диалог между заинтересованите страни в общата визия за качествено образование за всички.

Други инициативи в образованието

В цяла Европа – за всички възрасти и във всички негови формати – образованието има нужда от високо качество на преподаватели, учебни програми и съдържание, отговарящи на нуждите на икономиката и обществото в XXI век. Toва е от ключово значение за конкурентоспособна икономика и повишаване на качеството на живот.

За да помогне на тези процеси, в последните години Ева Майдел е подкрепяла редица конкретни инициативи, насочени към промотирането на дигитални умения, ученето през целия живот или успешната реализация на младите хора. Като почетен член на Съвета на жените в бизнеса в България тя насърчава младите специалисти и таланти да реализират потенциала си в България. Тя е посланик на кампанията Електронни умения за работни места на Европейската комисия, фокусирана върху значението на дигиталните умения за намирането на работа. Подкрепя и подкрепя и Coder Dojo – глобална мрежа от безплатни клубове за програмиране за деца от 6 до 16 години, както и Европейската седмица на програмирането.